×

Algemene voorwaarden

Algemene (verkoop-) voorwaarden van Niels Snijders Timmerwerken

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Aanbiedingen zijn gedurende 30 dagen geldig doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Bij een aanbieding behorende tekeningen/foto’s blijven onze eigendom.
2.2. Opdrachten en acceptatie van aanbiedingen gelden als onherroepelijk aanbod aan ons. Wij zijn eerst gebonden nadat wij een aanbod binnen 8 dagen schriftelijk hebben aanvaard of met de uitvoering daarvan zijn begonnen.
2.3. De klant treft vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de te bewerken bestanddelen en locatie, tenzij anders overeengekomen

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud
3.1. De door ons krachtens deze overeenkomst geleverde zaken blijven onze eigendom totdat opdrachtgever hetgeen wij krachtens deze overeenkomst te vorderen hebben volledig betaald heeft, schade, kosten en rente hierover.
3.2. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt zijn wij gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, deze geleverde materialen en/of goederen terug te nemen.

Artikel 4: Levering
4.1. De leveringstermijn vangt aan zodra alle voor de uitvoering benodigde gegevens c.q. getekende offerte/opdrachtbevestiging in ons bezit zijn en volledige overeenstemming bestaat over de wijze van uitvoering.
4.2. Opgegeven levertijden mogen niet worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
4.3. Vertraagde oplevering kan voor de opdrachtgever overigens geen reden zijn het werk te weigeren. De klant is steeds aansprakelijk voor schade t.a.v. goederen van derden die geleden wordt ingevolge uitgevoerde werken. De klant zal, in de mate van de mogelijkheid, de toegang tot de plaatsen, waar door de firma Niels Snijders Timmerwerken, Niels Snijders wordt gewerkt, verbieden voor derde personen. Dat geldt ook voor de plaatsen waar ingevolge geleverde werkzaamheden, de bewerkte bestanddelen nog niet volledig zijn afgerond.

Artikel 5: Overmacht
5.1. Als na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat uitvoering van deze overeenkomst door overmacht uitermate bezwaarlijk of onmogelijk wordt, hebben wij het recht te vorderen dat, voorzover mogelijk, de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering wel mogelijk wordt.
5.2. Indien wij als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming tijdelijk verhinderd zijn onze verplichtingen na te komen, hebben wij het recht de nakoming van deze verplichtingen op te schorten.
5.3. In geval werkzaamheden worden bemoeilijkt door oorzaken die buiten onze schuld liggen en niet voor onze rekening komen, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten in overleg aan opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 De opleveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de oplevering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
5.5 Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Als overmacht gelden ondermeer oorlog, oproer, brand, staking, uitsluiting, transportbelemmeringen, verkeersstoringen en het niet leveren van zaken door onze leverancier.

Artikel 6: Oplevering en reclames
6.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
– wanneer wij hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan opdrachtgever kennis hebben gegeven van de voltooiing van het werk;
– bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
6.2. Opdrachtgever dient, op straffe van verlies van alle rechten en bevoegdheden terzake, gebreke in het opgeleverde werk of leveringen binnen 8 dagen na (op-)levering schriftelijk aan ons te melden.
6.3. Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zullen wij het gebrek herstellen of opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur crediteren.
6.4. In geval van levering worden retourzendingen door ons slechts geaccepteerd indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7: Prijs
7.1 Wij zijn gerechtigd de overeengekomen aannemingssom te verhogen indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden voordoen die een dergelijke maatregel rechtvaardigen.
7.2 Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden
steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaard zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. Wij zijn, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van ons of door ons gebruikte hulppersonen, met dien verstande dat voor vergoeding alleen die schade in aanmerking komt waartegen wij verzekerd zijn danwel redelijkerwijs verzekerd hadden moeten zijn.
8.2. De door ons te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door opdrachtgever te betalen prijs in verhouding tot de geleden schade gering is.
8.3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor al onze gereedschappen en materialen zodra deze zich op het werk bevinden.

Artikel 9: Ontbinding
Wij zijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring indien opdrachtgever met zijn verplichtingen in gebreke blijft, onverminderd ons recht om betaling te vorderen van het reeds gepresteerde en onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 10: Betaling
10.1. Betaling dient te geschieden per bank na voltooing van de werkzaamheden. Indien in de offerte of opdrachtbevesting betalingstermijnen zijn afgesproken, zullen deze gelden.
10.2. Betaling dient zonder enige korting te geschieden binnen 10 dagen na het vervallen van een termijn danwel, indien geen betalingstermijnen zijn overeengekomen, binnen 10 dagen na de factuurdatum.
10.3 Enkel door het verstrijken van een betalingstermijn raakt opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn wij gerechtigd aan opdrachtgever over het openstaande factuurbedrag een rente van 5% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
10.3.1 Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling ook een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 50,00 euro alsook een verwijlintrest van 5% per maand (zie artikel 10.3).
10.4 De gehele aanneemsom is direct opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op een vervaldag of wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt.
10.5 Indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen zijn wij gerechtigd onze werkzaamheden op te schorten.
10.6 Meer- en minderwerken zullen worden verrekend bij eerste oplevering.
10.7 Wij kunnen van de opdrachtgever zekerheid verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.
10.8 Buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever en worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlands Orde van Advocaten.
10.9 Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient de afgesproken eerste termijn betaald te worden vóór aanvang van de prestatie of de dienst, tussentijdse termijnen binnen 10 dagen na factuurdatum en bij de oplevering het restante bedrag. Dit alleen wanneer dit voor de werkzaamheden wordt afgesproken in de offerte en/of opdrachtbevestiging.
10.10 Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk/per email te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.
10.11 Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden de werken aanvaard en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.
10.12 Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt de firma Niels Snijders Timmerwerken, Niels Snijders, zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant, nooit eisbaar.

Artikel 11: AVG
11.1 Niels Snijders Timmerwerken, Niels Snijders, verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren bij de verwerking en aanwending van uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR), van 25 mei 2018.
11.2 Foto’s en andere vormen van beeldmateriaal kunnen tijdens en na oplevering gemaakt worden, uw privacy conform artikel 11.1 wordt gehonoreerd. Deze blijven in eigendom van Niels Snijders Timmerwerken en worden uitsluitend gebruikt voor marketingdoeleinde.
11.3 Voor alles met betrekking tot uw privacy verwijzen wij u door naar de AVG voorwaarden, te vinden op de website www.nielssnijders-timmerwerken.nl, indien gewenst kunnen wij u deze toesturen.

Artikel 12: Bepalingen
De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op al onze toepassingen is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit onze aanbiedingen en overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter.

Wat vinden klanten?

Uitgelicht werk

Nieuwbouw | Overig | Renovatie | Verbouw

Verbouwing woonhuis

Locatie: Baexem

Voor dit huis verzorgde Niels Snijders Timmerwerken de complete verbouwing. Het resultaat is een strak en modern woonhuis. Voor dit …

Bekijk project →
Nieuwbouw | Overig | Renovatie | Verbouw

Verbouwing woonhuis

Locatie: Baexem

Ook dit huis is volledig verbouwd door Niels Snijders Timmerwerken. Het resultaat is strak en modern. Voor dit huis zijn …

Bekijk project →